Myanmar Language English Language

ေရႊြဝါစပါး

posted date :- 2013-08-26 18:02:48 by admin
ထမင္းအသက္ ခုနွစ္ရက္ ဟူေသာ စကား ရွိသည္။


ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိင္း တစ္ေန႕ထမင္းတစ္နပ္ ၊ ႏွစ္နပ္အနည္းဆုံးစားၾကသည္။ မစားရလွ်င္္ အာသာမေျပတတ္။ လူအမ်ားစုစားသုံးၾကေသာ ႀကိတ္ခြဲၿပီးသား ဆန္ျဖဴသည္ ဆန္ညဳိ၊ ဆန္ၾကမ္းေလာက္ အဟာရတန္ဖုိး မျပည့္ဝ။ ဆန္ျဖဴ ၊ ဆန္ညိဳတုိ႕အျပင္ ဆန္ေရြဝါ သုိ႕မဟုတ္ ေရႊဝါစပါးတစ္မ်ဳိးေပၚထြန္းလာၿပီ။

 

ေရႊြဝါစပါးသည္ သာမန္ရုိးက် စပါးမ်ဳိးနွင့္မတူ။ ဇီဝနည္းပညာျဖင့္ ဖန္တီးထားေသာ ဗီဇေျပာင္းပစၥည္း Genetic Mordified product တစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ တီထြင္ထုတ္လုပ္သူ နွစ္ဦးမွာ ဆြစ္ဇာလန္ပါေမာကၡ Dr.Ingo Potrykus နွင့္ဂ်ာမဏီ Freiburg University  မွ Dr.Peter Beyer တုိ႕ျဖစ္ၾကသည္။

 

 ေရႊဝါစပါးနွင့္ပတ္သက္၍ ဇီဝနည္းပညာမ်ဳိးဆက္မ်ားအေၾကာင္း အနည္းငယ္ ရွင္းျပလုိသည္။ေရႊဝါစပါးသည္ ဇီဝနည္းပညာ၏ ေနာက္ဆုံးေပၚ တတိယမ်ဳိးဆက္  Generation Three လည္းျဖစ္သည္။ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ဇီဝနည္းပညာတြင္ ဓားၿပီး ၊ တုတ္ၿပီးသကဲ့သုိ႕ေပါင္း ၊ မႈိ ၊ ဖ်က္ပုိးၿပီးေသာ စားပင္သီးနွံမ်ားသည္ ၁၉၉၀ နွစ္ မ်ားတြင္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။

ယင္းကာလမ်ားကုိ ဇီဝနည္းပညာ၏ First Generationဟု ေယဘုယ် သတ္မွတ္ပါသည္။

 Commercial က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕အသုံးခ်ႏိုင္ေသာအဆင့္ဟု ဆုိပါစုိ႕။

 ဒုတိယမ်ဳိးဆက္ Generation Two သည္ အပင္တုိ႕၏ ေကာင္းဂုဏ္ နွင့္ ဗီဇတုိ႕ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ နည္းပညာ Terminator & Traitor Technology သုံးစားပင္ သီးနွံမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအပင္မ်ားကုိေတာင္သူတုိ႕ မ်ဳိးထားရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။ အေစ့ယူ ျပန္စုိက္လွ်င္လည္း အပင္ေပါက္မည္ မဟုတ္ေပ။ မ်ဳိးေစ့ကုမၼဏီႀကီးမ်ားထံမွ တစ္ခါစုိက္ၿပီးတုိင္း မ်ဳိးဝယ္ယူရန္ လုိအပ္ၾကပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မ်ဳိးေစ့ကုမၼဏီႀကီးမ်ားက အျမတ္ႀကီးစြာရရွိေလရာ ေကာ္ပုိရိတ္ႀကီးစုိးမႈ ဟုေဝဖန္မႈမ်ား ရွိပါသည္။

 

ေရႊြဝါစပါးကဲ့သို႕ေသာ တတိယမ်ဳိးဆက္ Generation Three ကုိမူ Pharm Crop ၊ Functional Food ၊ Antibody ထုတ္လုပ္ေသာ Antiplant စသည္ျဖင့္သင့္သလုိအမည္တပ္၍ေခၚဆုိၾကပါသည္။ R & D  (Research and Development) အဆင့္၌ပင္ ရွိေနေသးသည္ဟုပင္ ဆုိရပါဦးမည္။ Commercial Level မဟုတ္ေသး။ သုိ႕မဟုတ္ ထုတ္လုပ္ရန္ စရိတ္ႀကီးေနေသးသည္။

Bio Fuels အိပ္မက္တခ်ဳိ႕သည္ ဤတတိယမ်ဳိးဆက္၌ အႀကဳံးဝင္ပါသည္။

 

 

ေရႊြဝါစပါးသည္ ပရုိဗီတာမင္ေအ (beta-carotene) အဓိက ပါဝင္ေသာ စပါးျဖစ္သည္။ သာမန္ရုိးက် စားသုံးေနေသာ ဆန္စပါးတြင္ ပရုိဗီတာမင္ေအ မပါဝင္ေပ။ WHO ၏အဆုိအရ ကေလးငယ္ သန္းေပါင္းသုံးရာခန္႕သည္ ဗီတာမင္ေအ ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း Vitamin A Deficiency - VAD ေဝဒနာခံစားေနရသည္။ ကေလးငယ္ ၅သိန္းခန္႕နွစ္စဥ္ အျမင္အာရုံ ဆုံးရႈံးလ်က္ ရွိပါသည္။ VAD တုိက္ဖ်က္ေရး၌ ေရႊဝါစပါးသည္ မဟာဗ်ဴဟာ လက္နက္ တစ္ခုျဖစ္လာရမည္ဟု ဆုိသူက ဆုိပါသည္။ သေဘာမတူသူတုိ႕က ျငင္းခုံၾကပါသည္။

 
တီထြင္သူတုိ႕၏အဆုိအရ -

၁ ။ ေရႊဝါစပါးေစ့ထဲရွိ အေစ့တြင္းစာ Endosperm ထဲတြင္သာ ပရုိဗီတာမင္ေအကုိ ထုတ္လုပ္ပါသည္။

၂ ။ သာမန္ရုိးက် စပါးေစ့မ်ားတြင္  geranylgeranyl diphosphate-GGDP ကုိသာထုတ္လုပ္ပါသည္။

၃ ။ ေရႊဝါစပါးတြင္ GGDP ကုိ Pro Vitamin A (beta-carotene) အျဖစ္ေျပာင္းလဲရန္ အင္းဇုိင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳပါသည္။

၄ ။ အင္းဇုိင္းမ်ားရရွိရန္ နွင္းပန္းအႏြြယ္ဝင္ Daffodil ၏ မ်ဳိးဗီဇနွစ္ခုနွင့္ဘက္တီးရီးယား Erwinia uredovara ၏ မ်ဳိးဗီဇတစ္ခုကုိ စပါးပင္၏ Genome ထဲ ထည့္သြင္းေပးရပါသည္။

၅ ။ မ်ဳိးဗီဇ ထည့္သြင္းရာတြင္ အသုံးျပဳေသာနည္းပညာကုိ မ်ဳိးဗီဇေျပာင္းလဲအစားထုိးျခင္း Transgenic Technology ဟုေခၚပါသည္။

၆ ။ GGDP မွ ProVitanmin A (beta-carotene) သုိ႕ ေျပာင္းလဲရာတြင္ အဆင့္ေလးဆင့္ ရွိသည္။

 

- Daffodil မ်ဳိးဗီဇမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Phytoene synthase အင္းဇုိင္းက GGDP ၏ ေမာ္လီက်ဳးနွစ္ခုနွင့္ ဓါတ္ျပဳရာ  Phytoene ကုိရရွိပါသည္။

- Phytoene မွ Lycopene သုိ႕ေျပာင္းလဲေစရန္ ဘက္တီးရီးယား Erwina uredovara ၏ မ်ဳိးဗီဇမွ ထုတ္လုပ္ေသာ Phytoene desaturase အင္းဇုိင္းကုိ အသုံးျပဳ ပါသည္။ အဆင့္နွစ္ဆင့္ ဓါတ္ျပဳၿပီးေနာက္ Lycopene ကုိ ရရွိပါသည္။

- ရရွိလာေသာ Lycopene ကုိ Daffoli ၏မ်ဳိးဗီဇတစ္ခုမွ Lycopeneb-cyclase အင္းဇုိင္းနွင့္ ဓါတ္ျပဳေစပါသည္။

 

ဤနည္းျဖင့္ စပါးပင္၏ အေစ့တြင္းစာအတြင္း Pro Vitanmin A (beta-carotene) ကုိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ျဖစ္ရာ ေရႊြဝါစပါးသည္ ပရုိဗီတာမင္ေအ (beta-carotene) ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ျဖဴလည္း မျဖဴ ၊ ညဳိလည္းမညဳိေသာ ေရႊြဝါေရာင္ အဆင္းရွိ စပါး သုိ႕မဟုတ္ ဆန္ျဖစ္လာရသည္။ ေရႊြဝါဆန္ကုိ ခ်က္ျပဳတ္စားေသာက္ျခင္းျဖင့္ ဆန္အတြင္းရွိပရုိဗီတာမင္ေအသည္
ၿပဳိကြဲသြားမည္။ ထုိ႕ေနာက္ ဗီတာမင္ေအ ( Ritinol ) အျဖစ္ ခနၶာကုိယ္ကလက္ခံရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 VAD ခံစားေနရေသာ ကေလးမိခင္ လူႀကီးမ်ားအေနနွင့္ ၄င္းတုိ႕ေန႕စဥ္စားသုံးေသာ အစာအဟာရတြင္ အပုိေၾကးမကုန္ ၊ အျခား ျဖည့္စြက္စာမ်ားမလုိ ၊ ထမင္းစားၿမဲအတုိင္း စားရုံ မွ်နွင့္ ဗီတာမင္ေအ ျပည့္ဝလာမည္။

အျမင္အာရုံဆုံးရႈံးမႈမ်ားေလ်ာ့ခ်လာႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ဤတြင္ထြက္ေပၚလာေသာ ေမးခြန္းတစ္ခုမွွာ ေရႊဝါစပါး အေနျဖင့္ ဗီတာမင္ေအပမာဏ မည္၍မည္မွ် ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္္သလဲ ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

 Green peace၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ခုအရ လူတုိ႕၏ေန႕စဥ္ ဗီတာမင္ေအ လုိအပ္ ခ်က္ျပည့္မီရန္ ေရႊဝါ ဆန္ထမင္း ၉ ကီလိုဂရမ္ စားသုံးဖုိ႕ လုိပါ သည္။ ႏို႔ခ်ဳိတိုက္ေကြ်းရေသာ မိခင္မ်ားအေနနွင့္ ၁၈ ကီလို ဂရမ္ခန္႕ေန႕စဥ္ စားသုံးဖုိ႕ လုိအပ္ပါသည္။ လူတစ္ဦး၏တစ္ေန႕ပုံမွန္ထမင္းစားေသာက္ႏိုင္္မႈ ပမာဏသည္ ၃၀၀ ဂရမ္ ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။ ပုံမွန္အတုိင္းေရြဝါဆန္ကုိစားပါက ေန႕ စဥ္ ဗီတာမင္ေအလုိအပ္ခ်က္၏ ၈ % ကုိ သာရရွိမည္။ ၁၀၀% ရရွိရန္မွာ တစ္ေန႕ထမင္းငါးနပ္မွ ရွစ္နပ္အထိစားသုံးဖုိ႕ လုိအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။   

 အဆုိပါ green peace ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္ကုိ တီထြင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေသာ Dr.Potrykus က ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္တခ်ဳိ႕နွင့္ျပန္လည္ ေျဖရွင္းခဲ့ပါသည္။

  ၁ ။ ေရႊဝါေရာင္စပါးကုိ လူသားခ်င္းဆုိင္ရာ ကူညီေထာက္ပံရန္ ရည္ရြယ္သည္။

၂ ။ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ အသုံးခ်ႏိုင္္ရန္ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၃ ။ ကမာၻ႕ဆင္းရဲသားမ်ား လက္လွမ္းမီိေစရန္ မဟာဗ်ဳဟာမ်ား လက္ေတြ႕ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္ရမည္။

၄ ။ ေရႊဝါဆန္သည္ Vitamin A ၏ေ န႕စဥ္လုိအပ္ခ်က္ Recommanded Daily Allowance - RDA ကုိ ၁၀၀ % အျပည့္ေထာက္ပံႏိုင္္ရန္ မရည္ရြယ္။ RDA Range ၏ ၂၀-၄၀ % အထိ ရရွိႏိုင္ေသာ Supplement Dietသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆုိပါသည္။

 
သူကပင္ ေရႊဝါဆန္ စားသုံးျခင္းျဖင့္ ခနၶာကုိယ္က တုံ႕ျပန္ရရွိေသာ Vitamin Aပမာဏကုိ အေသးစိတ္ ေလ့လာရန္ Bioavailablity study ၊ ေရႊဝါဆန္ႏွင့္ တျခားေဒသခံမ်ဳိးမ်ား ေရာေနွာရာ မွွေပၚထြန္းလာေသာ ဆင့္ပြားမ်ဳိးဆက္မ်ား၏တုံ႕ျပန္မႈကုိက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ေလ့လာရန္ ၊ တျခားေသာ GM food မ်ားကဲ့သုိ႕ Rule & Regulation မ်ားေစာင့္ၾကည့္ ျပဳလုပ္ရန္ လုိအပ္ေနေသးေၾကာင္း ေျပာဆုိခဲ့ပါသည္။  

 
တီထြင္သူတုိ႕၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ မြန္ျမတ္လွ၍ အဆုိးျမင္ဖြယ္ရာ မရွိ။ စုိးရိမ္စရာ ရွိေသာ အခ်က္တခ်ဳိ႕မွာ ေကာ္ပုိရိတ္တုိ႕၏ အျမတ္ထုတ္ယူလုိမႈ ၊ က်င့္ဝတ္နီတိဆုိင္ရာ ျပႆနာမ်ား  Bioethics နွင့္ Genetic Mordified ဗီဇေျပာင္းပစၥည္း မ်ား၏ ေဘးထြက္ဆုိးက်ိဳးအနၱရာယ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

 Humanitarian ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ ေရႊဝါစပါးကုိ လြတ္လပ္စြာအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ( သုိ႕မဟုတ္ ) ေဒၚလာ တစ္ေသာင္းေအာက္ လည္ပတ္ေသာ လယ္ယာစီးပြားေရးလုပ္ငန္း Small farm scales တုိ႕တြင္ သာ ေတာင္သူတုိ႕ အေနနွင့္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ အရင္းအနီွးႀကီးမားေသာ Commercial လုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္ လုပ္ကုိင္ရန္ အခြင့္အလမ္း ရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

 
ေရႊဝါစပါး  ၏ Commercial လုိင္စင္ကုိ Astra Zeneca နွင့္  Novartis ကုမၼဏီနွစ္ခု Merger လုပ္ထားေသာ Syngenta က ပုိင္ဆုိင္္ ခ်ဳပ္ကုိင္ ထားေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။  မည္သုိ႕ဆုိေစ Golden Rice Humanitarian Board အဖြဲ႕ကုိ ၂၀၀၁ ခုနွစ္မတ္လတြင္ Dr. Ingo Potrykus ကစတင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း အင္စတီက်ဳးရွင္းမ်ားနွင့္ လက္ရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

 အျငင္းအခုံတုိ႕မည္မွ်ရွိေစကာမူ ေရႊြဝါစပါး၏ အိပ္မက္အနာဂတ္ကေတာ့ ေရႊြေရာင္ ဝင္းမွည့္ေနသည္ဟုပင္ ယူဆရပါမည္။ ကမာၻ႕လူသားမ်ားအေနနွင့္ အိပ္မက္ အစစ္အမွန္ ဟုတ္မဟုတ္ ကြဲကြဲ ျပားျပား သိရွိရန္   ေစာင့္ဆုိင္းေနရဦးမည္ ျဖစ္ပါသည္။  

 မင္းစစ္အိမ္  

 ref : www.biotech.iastate.edu   
www.cls.casa.colostate.edu   
www.croptechnology.unl.edu
www.biotech-info.net