Myanmar Language English Language

ၾသဂဲနစ္စုိက္ပ်ဳိးေရး 2008 (Organic Agriculture)

posted date :- 2013-08-26 17:51:46 by admin
နွစ္အနည္းငယ္အတြင္းပရေဆးဘက္နွင့္စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာ ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္မ်ား(Organic Certificates)ကုိ ၿမန္မာကုမၸဏီတစ္ခ်ဳိ႕ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းနွင့္ ၾသဂဲနစ္ စားပင္သီးပင္မ်ားကုိ ဧကေထာင္ခ်ီ၍ စုိက္ပ်ဳိးေနၾကေၾကာင္း သတင္းတစ္ခ်ဳိ႕ကုိ ဖတ္ရွဳမိပါသည္။


ပုံမွန္အားၿဖင့္ သစ္သီး ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ ၊ အသားငါး ဥနွင့္ နဳိ႕ထြက္္ပစၥည္းမ်ားတြင္  ၾသဂဲနစ္တံဆိပ္ (Organic Label) ကပ္ထားပါက ေစ်းအနည္းငယ္ ႀကီးပါသည္။ အနံ႕အရသာ ပုိမုိေကာင္းမြန္လတ္ဆတ္၍  အဟာရ ၿပည့္ဝသည့္အၿပင္ ေဘးထြက္ ဓါတုေဆးဝါးဆုိးက်ဳိးမရွိ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္သည္ဟု နားလည္ၾကပါသည္။

ယခုအခါ အသီးမွည့္ေဆး ၊ အေရာင္ ဆုိးေဆးမ်ားနွင့္ ေရာင္းပန္းလွ၍ နီတိက်င့္ဝတ္ မညီေသာ ေစ်းကြက္ အၿပဳ အမူမ်ားကုိ စားသုံးသူမ်ား ပုိမုိႀကဳံေတြ႕ သတိထားမိလာၾကသည္။
 
ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္သာ မဟုတ္ တစ္ကမာၻလုံး ၿဖစ္ပြားေနေသာ လူတုိ႕၏အေၿခခံ စားေသာက္ေရးကိစၥ လူမွဳနစၥဓူဝ ကိစၥ ၿဖစ္ရာ စိတ္ခ်လုံၿခဳံမွဳရွိနဳိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြလာရသည္။
 
ထုိ႕ေၾကာင့္ လူတစ္ခ်ဳိ႕က ၾသဂဲနစ္စားသုံးမွဳဓေလ့ဘက္သုိ႕ ေၿပာင္းေရြ႕ ၾကသည္။ တစ္ခ်ဳိ႕က ပုိေနၿမဲ က်ားေနၿမဲ။ တစ္ခ်ဳိ႕က သိစိတ္ရွိရွိ တစ္ခ်ဳိ႕က ဖက္ရွင္ယဥ္ေက်းမွဳသဖြယ္ ဘဝေနဟန္ကုိ ပုံေဖာ္လာၾကသည္။
 
ေယဘုယ်အားၿဖင့္ ကမာၻ႕ ၾသဂဲနစ္ေစ်းကြက္မွာ တစ္ၿဖည္းၿဖည္း ႀကီးထြားလာရာ အေမရိကန္နဳိင္ငံတြင္ သာမန္ရုိးက် စားေသာက္ကုန္ေစ်းကြက္ အားလုံး၏ ၃ ရာခုိင္နွဳန္း ၊ ဥေရာပနဳိင္ငံမ်ားတြင္ ၇ရာခုိင္ နွဳန္း  ေစ်းကြက္ေဝစု ရွိပါသည္။ အာရွတြင္ ဂ်ပန္ေစ်းကြက္သည္ အႀကီးဆုံး ၿဖစ္သည္။ တရုတ္ ၊ စင္ကာပူ မေလးရွားနွင့္ ထုိင္းနဳိင္ငံတုိ႕တြင္ အားေကာင္းစ ၿပဳလာသလုိ ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္လည္း စုိက္ပ်ဳိးသူတစ္ခ်ဳိ႕ ရွိလာပါသည္။ ၿမန္မာနဳိင္ငံတြင္ ေစ်းကြက္ပီပီၿပင္ၿပင္ မရွိေသးေသာ္လည္း ဆက္စပ္အေၿခအေနမ်ားအရ ၾသဂဲနစ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးေစ်းကြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ ၾသဂဲနစ္၏ အနက္သေဘာ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးေတြ႕ရွိနဳိင္ေသာ္လည္း ေယဘုယ် ဝိေသသမ်ားမွာမူ တူညီ ၾကပါသည္။ ၾသဂဲနစ္ဟု တံဆိပ္တပ္နဳိင္ရန္ အမွီအခုိကင္း၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာၾသဂဲနစ္ လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ၾကားခံ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခု ရွိရပါသည္။
 
ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္ ရယူလုိေသာေတာင္သူ(ဝါ) ကုမၸကီမ်ားသည္ ထုိအဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုတြင္ မွတ္ပုံတင္ ၿပီးေနာက္ ခ်မွတ္ထားေသာ ၾသဂဲနစ္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကုိ ၃-၅ နွစ္အထိ လုိက္နာ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ ၿပီးမွသာလ်င္ ၾသဂဲနစ္ တံဆိပ္တပ္ခြင့္ ရွိပါသည္။ ထုိ႕ေနာက္ ၾသဂဲနစ္ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မွဳ စံနွဳန္းမ်ားအတုိင္း လက္မွတ္မ်ားကုိ သက္တမ္းတုိးသြားရန္ လုိအပ္ပါသည္။
 
အသိအမွတ္ၿပဳ လက္မွတ္ထုတ္ေပးေရး ၾကားခံ အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဥပေဒၿပဳထားေသာ နဳိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ၾသဂဲနစ္ စံနွဳန္း(National Organic Standard)မ်ား အတုိင္း မွတ္ပုံတင္ထားဆဲ တင္ထားသူမ်ားကုိ ၾကပ္မတ္ လမ္းညြန္
အကူအညီေပးရပါသည္။ ၾသဂဲနစ္စံနွဳန္းမ်ားသည္ တစ္နဳိင္ငံနွင့္တစ္နဳိင္ငံ ကြဲလြဲမွဳ အနည္းငယ္ရွိတတ္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းတစ္ခ်ဳိ႕ ၿခားနားတတ္ပါသည္။
 
ၿမန္မာနဳိင္္ငံတြင္ ၾသဂဲနစ္လက္မွတ္ထုတ္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းရွိေသာ္လည္း လူသိမမ်ားလွ။ သင္တန္းတုိမ်ား ဖြင့္လွစ္၍ ၾသဂဲနစ္နည္းပညာမ်ား ၿဖန္႕ေဝေပးေနေသာ္လည္း က်ယ္္က်ယ္ၿပန္႕ၿပန္႕မရွိလွ။ သာမန္ စားသုံးသူ
မဆုိထားနွင့့္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ၿခံံၿပဳလုပ္သူ ေတာင္သူမ်ား ကုိယ္တုိင္ပင္ သိိသူရွားပါးလွပါသည္။
 
ေယဘုယ်အားၿဖင့္ ၿမန္မာနဳိင္ငံ၏လူဦးေရ သန္း ၆၀ တြြင္္အဝလြန္ၿခင္းနွင့္ ပုံမွန္ထက္ အဟာရ ဓါတ္ခ်ဳိ႕တဲ့ၿခင္း ၿဖစ္စဥ္မ်ားကုိ အသက္အရြယ္မေရြး ဝိေရာဓိၿဖစ္္ဖြယ္ေတြ႕ရွိရသည္။ လူတစ္ဦး၏ေန႕စဥ္ အဟာရဓါတ္ လုိအပ္မွဳမွာ အာရွသားမ်ားအတြက္၂၃၅၀ ကယ္လုိရီ ၿဖစ္္ပါသည္။

အသားငါးဟင္းသီးဟင္းရြက္တုိ႕ကုိ စားသုံးၿခင္းၿဖင့္ တစ္ေန႕တာ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ၿဖည့္ဆည္းရမည္ ၿဖစ္ရာ ၿမန္မာနဳိင္ငံအတြက္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မွဳအပုိင္းမွာ ဖူလုံပါသည္။ တစ္နည္းအားၿဖင့္ ဆီစားသုံးမွဳမွလြဲ၍ လုိအပ္ေသာ သားငါး ဆန္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္နွင့္ သစ္သီးဝလံဖူလုံမွဳ (Food Security) ရွိပါသည္။
 
သုိ႕ရာတြင္ စားနပ္ရိကၡာပုိင္စုိးမွဳ  (Food Sovereignty) ၿပႆနာ ရွိေနပါသည္္။ သန္း ၆၀ အတြက္ ဖူဖူလုံလုံ ရွိေသာ္လည္း ဆင္းရဲသူ ဝင္ေငြနည္းပါးသူ လူဦးေရ၏ ၃၀%  ေက်ာ္မွာ စားေသာက္ေရးအတြက္ကုိပင္ မနည္း ရုန္းကန္ေနရပါသည္။ အဟာရမၿပည့္ဝ ေစ်းေပါေသာ က်န္းမာေရးနွင့္ မသင့္ေလ်ာ္ေသာ အစား အေသာက္မ်ား ကုိ စားသုံးေနရပါသည္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး မလြယ္ကူေသာ ခ်င္းၿပည္နယ္ ရခုိင္ၿပည္နယ္ နွင့္  ရွမ္းၿပည္နယ္ တစ္ခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ ၿဖန္႕ ၿဖဴးမွဳ (Distribution) ၿပႆနာမ်ားရွိေနပါသည္။
 
ဆန္႕က်င္ဘက္အားၿဖင့္ အစားအေသာက္ေရြးခ်ယ္ခြင့္ (Food Choice) ရွိေသာ ဝင္ေငြၿမင့္မား၍ လက္လွမ္း မွီေသာသူတစ္ခ်ဳိ႕မွာလည္း ဘဝဟန္ပန္(Life Style)အရ အဝလြန္ၿခင္းမ်ား ရွိၿပန္ပါသည္။ အဟာရၿပည့္ဝ၍ က်န္းမာေရးနွင့္ ညီညြတ္ေသာ အစာအဟာရ စားသုံးနဳိင္ေရးသည္ လူတုိ႕၏ အေၿခခံအက်ဆုံး အခြင့္အေရး တစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါသည္။

(Food Security) သည္ ရုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ၿမင္သာထင္သာရွိေသာ တန္ဖုိးၿဖစ္လ်င္ (Food Sovereignty) သည္ လူတုိ႕၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာေမြးရာပါ လူ႕ဂုဏ္သိကၡာတစ္ရပ္ ၿဖစ္ပါသည္။
 
ယခုအခါ အစာအဟာရ သုိ႕မဟုတ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဆုိင္ရာထုတ္ကုန္တုိ႕ကုိ ကုန္စည္ (Commodity) အစား ဥပဓိအမွတ္အသား (Identity) ၊ ေစ်းကြက္ ေစ်းနွဳန္းမ်ားအစား လွဳမွဳယဥ္ေက်းမွဳပစၥည္းမ်ား( Cultural Goods) အၿဖစ္ အသိတရားရွိရွိ ေနစဥ္႕လွဳေနမွဳဘဝ၌ စားေသာက္သုံးစြဲၾကရန္ တုိက္တြန္းမွဳမ်ား ရွိလာပါသည္။
 
ဥပမာအားၿဖင့္ အာရွတုိက္အတြက္ ဆန္သည္ ကုန္စည္တစ္ခုထက္ ပုိပါသည္။ ဆန္နွင့္ပတ္သတ္ေသာ ယဥ္ေက်းမွဳ ဓေလ့မ်ားအာရွနဳိင္ငံတုိင္း၌ အနည္းအမ်ားဆုိသလုိ ရွိပါသည္။ ထမင္းအသက္ ၇ ရက္ ဆုိေသာ စကားသည္ မည္မ်ွ အေလးထား တန္ဖုိးရွိေၾကာင္း ၿပသေနပါသည္။
 
မီဒီယာမ်ား၏ေဖာ္ထုတ္မွဳ၊သက္ဆုိင္သူ အာဏာပုိင္မ်ား၏ ဖြင့္ဆုိအေရးယူမွဳတစ္ခ်ဳိ႕နွင့္ အမ်ားလူထုကုိယ္ေတြ႕
အၿဖစ္ အပ်က္မ်ားမွေန၍ ေစ်းကြက္၏ မသမာမွဳမ်ားကုိ ယခုအခါ ပုိမုိေတြ႕ရွိလာၾကသည္။ အကင္ဆုိးေဆးမ်ား ၊ တုိင္းရင္းေဆး အေရာအေနွာမ်ား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ သစ္သီးဝလံတုိ႕တြင္ေတြ႕ရေသာ ဓါတုဓါတ္ႂကြင္းမ်ား စသည့္အစာအဟာရဆုိင္ရာစိတ္ခ်ရမွဳ (Food & Herbal Safety) နွင့္ လူတုိ႕၏ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ား အတြက္ေမးခြန္း ထုတ္ခံလာရပါသည္။
 
ဥပမာအားၿဖင့္ ေမြးၿမဴေရး ၾကက္ဝက္ သားငါးတုိ႕ထက္ သဘာဝသားငါးမ်ားကုိ အိမ္ရွင္မမ်ားရွာေဖြ စားသုံးေလ့ ရွိပုံမ်ဳိး  ၿဖစ္ပါသည္။ယင္းၿဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ေစ်းနွဳန္းကုန္စည္ဆုိင္ရာ က်င့္ဝတ္မဲ့မွဳ နွင့္ လွဳမွဳစံနွဳန္း ခ်ဳိ႕တဲ့မွဳတစ္ခ်ဳိ႕၏ ရလဒ္မ်ား ၿဖစ္ပါသည္။
 
ၿမန္မာနဳိင္ငံ၏ လက္ရွိအေနအထားအရ စုိက္ပ်ဳိးေမြးၿမဴေရးဆုိင္ရာ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ၿမွင့္ရန္ တာစူ ေနရာဓါတ္ေၿမၾသဇာ ၊ ပုိးသတ္ေဆး ၊ သားငါးအသားတုိးေဆး ၊ အသီးအပြင့္အရြက္တုိးေဆးစေသာ ဓါတုပစၥည္းမ်ား ၊ေဟာ္မုန္းနွင့္ ပဋိဇီဝေဆးသုံးစြဲမွဳ နွဳန္းထားမ်ား မုခ်တုိးတတ္လာမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
 
တရုတ္နဳိင္ငံတြင္ ဓါတ္ေၿမၾသဇာသုံးစြဲမွဳသည္ တစ္နွစ္ မတ္ထရစ္တန္ ၅၀ သန္းခန္႕ ၊ ဥေရာပတြင္ မတ္ထရစ္ တန္ ၁၇သန္း ၊ အေမရိကန္နဳိင္ငံတြင္ မတ္ထရစ္တန္ ၁၀ သန္းေက်ာ္နွင့္ ဗီယက္နမ္နဳိင္ငံတြင္ ၃ သန္းေက်ာ္ သုံးစြဲေနရာ ေၿမႀကီးနွင့္ေရရင္းၿမစ္ဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမဳွ ၿပႆနာမ်ား ရွိပါသည္။

ဓါတု ဓါတ္ႂကြင္းဆုိင္ရာ သုိ႕မဟုတ္ ကင္ဆာနွင့္ ပတ္သတ္ေသာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ ၿပႆနာမ်ား ၿဖစ္ပြားေၾကာင္း  ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ေဟာ္မုန္းအားတုိး ေဆးေကြ်း၍ ေမြးၿမဴေသာ အမဲသားမ်ားကုိ စားသုံးၿခင္းၿဖင့္ ၇ နွစ္နွင့္ အပ်ဳိေဖာ္ဝင္ ေစာေသာ ၿဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားၿဖစ္ပြားလာေၾကာင္း ေလ့လာသိရွိလာၾကပါသည္။
 
ၿမန္မာနဳိင္ငံ၏ ဓါတ္ေၿမၾသဇာသုံးစြဲမွဳသည္တစ္နွစ္လ်ွင္ မတ္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ၂သိန္းခြဲခန္႕သာရွိရာ အိမ္နီးခ်င္း
နဳိင္ငံမ်ားနွင့္ နွဳိင္းယွဥ္ပါက အဆေပါင္းမ်ားစြာ နည္းပါးေနေသးေသာ္လည္း ယင္း၏ေနာက္ဆက္တြဲ ဆုိးက်ဳိး မ်ားကုိ ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ လုိပါသည္။
 
ၿမန္မာနဳိင္ငံ၏ လက္ရွိစုိက္ပ်ဳိး ေမြးၿမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလယ္လူမ်ားေသာ ၿဖန္႕ခ်ီေရး (Distribution) ၊ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရး (Marketing) ၊ အရင္းအနွီး (Capital Investment) ၊ နည္းပညာ(Technology) ကဲ့သုုိ႕ေသာ သြင္းအားစုရင္းၿမစ္မ်ား နွင့္ ဗဟုသုတသတင္းအခ်က္အလက္ဆုိင္ရာ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနပါသည္။
 
စက္မွဳ လယ္ယာကူးေၿပာင္းေရးကုိ အားေပးေသာ မူဝါဒမ်ားလည္းရွိေနရာ ဓါတုေဆးဝါး ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးနွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ယုိယြင္းမွဳ ဆုိးက်ဳိး အလြန္နည္းပါးေသာ စားသုံးသူ /ေတာင္သူ နွစ္ဘက္စလုံး ယုံၾကည္ စိတ္ခ်အက်ဳိးရွိေသာ ၾသဂဲနစ္ စုိက္ပ်ဳိးေမြးၿမဴေရးကဲ့သုုိ႕ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကုိလည္း တြန္းအားေပးသင့္ လွပါသည္။
 
ပမာပုံေဆာင္ရေသာ္ ငွက္ေပ်ာ္သီးတစ္ဖီး ၁၀၀၀ က်ပ္တြင္ ကုိယ္တုိင္စုိက္ပ်ဳိးသူေတာင္သူမ်ားက ၁၀၀ က်ပ္ နွင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား (Retails) က  ၄၀၀ က်ပ္ ရရွိပါသည္။ လက္ကားၿဖန္႕ခ်ီသူ ကုန္သည္ပြဲစား ၂၀၀ က်ပ္ ၊
ထုပ္ပုိးသိမ္းဆည္း တင္ပုိ႕ခ ၁၅၀ က်ပ္နွင့္ သယ္ယူပုိ႕ေဆာင္ေရးစရိတ္ ၈၀ - ၁၅၀ က်ပ္ အထိ အသီးသီးပါဝင္ ေနပါသည္။ ေနာက္ဆုံးအဆင့္ စားသုံးသူမ်ား (End Users ) က ငွက္ေပ်ာ္သီးတစ္ဖီး ၁၀၀၀ က်ပ္နွင့္ ဝယ္ယူစားသုံးရပါသည္။
 
ၿမန္မာနဳိင္ငံလူဦးေရ၏ ၆၅ % ေက်ာ္သည္ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ တုိက္ရုိက္ၿဖစ္ေစ သြယ္ဝုိက္၍ၿဖစ္ေစ ပါဝင္လုပ္ကုိင္ေနၾကရာ ဖြဲ႕စည္းပုံ (Agriculture Structure) အရ ေတာင္သူမ်ားမွာ အက်ဳိးအၿမတ္ အနည္းဆုံးရရွိသူမ်ား အၿဖစ္ ေတြ႕ရွိနဳိင္ပါသည္။ တစ္နည္းအားၿဖင့္ လက္လီေရာင္းခ်သူ
နွစ္ဦးရွိလ်ွင္ အလယ္လူနွစ္ဦးနွင့္ လက္ေတြ႕ စုိက္ပ်ဳိးသူတစ္ဦးသာ ရွိပါသည္။
 
ၿမန္မာေတာင္သူ ၈၀ % ေက်ာ္မွာ ပ်မ္းမ်ွ ၂ ဧက ေအာက္သာ လယ္ယာလုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္နဳိင္ရာ လက္ဝါးႀကီးအုပ္ ႀကီးစုိးမွဳ (Monopoly)ၿဖစ္နဳိင္ေသာ ကန္ထရုိက္လယ္ယာစနစ္ Contract Farming ကုိေဆာင္ရြက္မည္ ဆုိိပါကလည္း စီးပြားေရး ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၊သဘာဝရင္းၿမစ္ ( Natural Resources )နွင့္ လူမွဳရင္းၿမစ္ (Social Capital ) အၿမတ္ထုတ္မွဳမ်ားမွ အကာအကြယ္ၿပဳ ပံ့ပုိးေပးနဳိင္ရန္နွင့္ တစ္နည္းအားၿဖင့္ လူမွဳအက်ဳိးၿပဳ (Social Contract Farming) စနစ္မ်ား ၿဖစ္ထြန္းလာေစရန္ ၾကပ္မတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္ ၿဖစ္ပါသည္။
 
တစ္ၿခားတစ္ဘက္၌လည္း ၾသဂဲနစ္စုိက္ပ်ဳိးေရး ၊ (Bio Dynamic) စုိက္ပ်ဳိးေရး ၊ (Natural Farming) သဘာဝ စုိက္ပ်ဳိးေရး စေသာ ေရရွည္စဥ္ဆက္မၿပတ္ ဖြံၿဖဳိးနဳိင္ေသာစုိက္ပ်ဳိးေရး(Sustainable Agriculture) နည္းစနစ္မ်ားကုိ အားေပးၿခင္းအားၿဖင့္ ပုိမုိၿမင့္မားေသာ အာမခံ ေစ်းနွဳန္းမ်ားကုိ ေတာင္သူမ်ား ရရွိနဳိင္သည့္ အၿပင္လယ္သမားေစ်းမ်ား(FarmerMarkets)တုိက္ရုိက္ဖြင့္လွစ္ ေရာင္းခ်ၿခင္းၿဖင့္အပုိစရိတ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့ခ်နဳိင္မည္  ၿဖစ္ပါသည္။

 
ဝယ္ယူစားသုံးသူမ်ားအေနနွင့္လည္း ေဘးကင္း၍ စိတ္ခ်ယုံၾကည္ရေသာ လတ္ဆတ္၍ အဟာရၿပည့္ဝေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကုိ ေစ်းနွဳန္းသင့္တင့္စြာ လက္လွမ္းမီေစနဳိင္မည္ၿဖစ္ပါသည္။ ၿပန္႕က်ဲေသးငယ္ေနေသာ
ေတာင္သူစားသုံးသူူတုုိ႕၏ကုိယ္ပုိင္အသံမ်ားကုိပဲ့့တင္ထပ္နဳိင္္ေေသာ လမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚေပါက္လာေရးသည္ (Autonomous Spaces) လုိေနေသာ ကြက္လပ္မ်ားကုုိ ၿဖည့္ဆည္းၿခင္း ၿဖစ္ပါသည္။

မင္းစစ္္အိမ္